{     "total": 403,     "stores": [         {             "name": "CTY Cà phê, Cacao Voi Voi Yes Win-Win",             "web_address": "65 Tổ 5 Ấp Ngọc Lâm, X. Phú Thanh, H. Tân Phú, T. Đồng Nai - SĐT:0946.77.44.87",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3912.8455422254133!2d107.46216481416596!3d11.27276219198588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317465a883973c95%3A0xe644da24e55dd846!2sYes+Win+Win!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1545097501632",             "district_code": "HUYENTANPHU",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "TH MINH TRANG",             "web_address": "31, ẤP 8, GIA CANH, ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI - SĐT: 0335556626",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3914.101608147104!2d107.38402421428981!3d11.180112254670751!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31745c1555555555%3A0xac3d6832377d3a46!2sUBND%20x%C3%A3%20Gia%20Canh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1574739551169",             "district_code": "HUYENDINHQUAN",             "province_code": "DONGNAI"         },          {             "name": "TH THẢO VÂN",             "web_address": "QUẦY 124, KHU B, CHỢ ĐÀ LẠT, NGUYỄN THỊ MINH KHAI,P.1,TP.ĐÀ LẠT,LÂM ĐỒNG",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.4512618862614!2d108.43468541429567!3d11.94322703983909!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3171132f355bb8e5%3A0x825989cd60b12763!2zQ2jhu6MgxJDDoCBM4bqhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1574740885669",             "district_code": "TP.ĐÀLẠT",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "Vựa trái cây HẠNH DUNG 2",             "web_address": "THÔN 3, LỘC AN, BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3910.0652438932434!2d107.90350551429212!3d11.475216549045134!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317407a75820ddc3%3A0xef7de6306e0a8938!2zVGjDtG4gMywgSMOyYSBOYW0sIERpIExpbmgsIEzDom0gxJDhu5NuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1574740540319",             "district_code": "BAOLAM",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "TH TRANG - THANH",             "web_address": "QUẦY 212, KHU A, CHỢ ĐÀ LẠT, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.1, TP.ĐÀ LẠT,LÂM ĐỒNG",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.4512618862614!2d108.43468541429567!3d11.94322703983909!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3171132f355bb8e5%3A0x825989cd60b12763!2zQ2jhu6MgxJDDoCBM4bqhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1574740185655",             "district_code": "TP.ĐÀLẠT",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "TH ĐỒNG TIẾN",             "web_address": "24, QL20, PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG,LÂM ĐỒNG",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3907.0913802874607!2d108.33563941429361!3d11.687936044903935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317146794d83c8ef%3A0x80010986019514ff!2zMjQgUUwyMCwgUGjDuiBI4buZaSwgxJDhu6ljIFRy4buNbmcsIEzDom0gxJDhu5NuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1574739843507",             "district_code": "ĐỨCTRỌNG",             "province_code": "LÂMĐỒNG"         },         {             "name": "CÀ PHÊ 16",             "web_address": "14, QL20,P.LỘC SƠN, TP.BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG - SĐT:0969.601.452",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.2491483716462!2d107.81882531429247!3d11.533976847908423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f7ad5a4bcc69%3A0x1bdf025cdd00969a!2zVUJORCBwaMaw4budbmcgTOG7mWMgU8ahbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1574739155781",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "Coffee Trầm",             "web_address": "100 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM - SĐT:0909.511.095",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1966415143015!2d106.67577401416052!3d10.796246192308052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d674ca3c4f%3A0x13dbf3ff7a28f402!2zQ2FmZSBUcuG6p20!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546412473386",             "district_code": "QUANPHUNHUAN",             "province_code": "HOCHIMINH"         },          {             "name": "TH Trung Nhựt",             "web_address": "230, Lê Lợi, P.Phước Hội, TX.LaGi, Bình Thuận",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d582.8571121768019!2d107.7749978064702!3d10.658687263682472!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175cf489cbdf4b5%3A0xf2075b32ab621b0a!2zTmfDom4gSMOgbmcgVE1DUCBDw7RuZyBUaMawxqFuZyBWaeG7h3QgTmFtIChWaWV0aW5CYW5rKQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573037594125",             "district_code": "TX.LAGI",             "province_code": "BINHTHUAN"         },                 {             "name": "CÀ PHÊ 16",             "web_address": "14 QL20, P.LỘC SƠN, TP.BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4648.975287892375!2d107.83385134008633!3d11.529846003887107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f794d9eca1a3%3A0x65a8e58af725d60c!2zVHLhuqFtIFjEg25nIEThuqd1IMSQ4bupYyBMb25nIELhuqNvIEzhu5lj!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573010707697",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "TH KHANH HIỀN",             "web_address": "275 THỌ LỘC, XUÂN THỌ, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.0262758800054!2d107.34555061411783!3d10.961387658751327!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317457081142d633%3A0x5c01909e677174f9!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgVOG6oXAgSG_DoSBLaGFuaCBIaeG7gW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573011400624",             "district_code": "XUANLOC",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "TH CÔ PHÚ",             "web_address": "812-824, Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1954.3280684399722!2d107.84185520857888!3d11.576490125744495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f743b1cc340d%3A0xab2f979dc1e7ce1!2zODEyIE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qywgTOG7mWMgUGjDoXQsIELhuqNvIEzhu5ljLCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573009881625",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "TH HIỀN HẰNG",             "web_address": "Thôn 3, Lộc Nam, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1644.5395851007077!2d107.86936814481666!3d11.378732208663626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174058547df3fc1%3A0x95a426013fd7df75!2zxJDGsOG7nW5nIHRow7RuIDksIEzhu5ljIE5hbSwgQuG6o28gTMOibSwgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573036685088",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "Coffee Kim Chung",             "web_address": "474 Thủ Khoa Huân, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang - SĐT:0973.607.244",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.451934004703!2d105.12353041419289!3d10.699582592373686!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a24002b911d81%3A0x4bcf62ebb9acf20d!2zNDc0IFRo4bunIEtob2EgSHXDom4sIENow6J1IFBow7ogQiwgQ2jDonUgxJDhu5FjLCBBbiBHaWFuZywgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546501163934",             "district_code": "THIXACHAUDOC",             "province_code": "ANGIANG"         },         {             "name": "CH Tự Chọn BẢO AN ( Chi Nhánh 2 )",             "web_address": "Phố Chợ 125, Khu 2, TT. Tân Phú,H. Tân Phú, T. Đồng Nai - SĐT:0888.760.168",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1956.4708201131843!2d107.42558347525117!3d11.265700383360748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xee6f0ffcbe2853f2!2sTan+Phu!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546502598407",             "district_code": "HUYENTANPHU",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "CH Tự Chọn BẢO AN ( Chi Nhánh 1 )",             "web_address": "69 Hiệp Tâm 2, TT. Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng Nai - SĐT:02513.851.349",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3913.799596663317!2d107.3500327!3d11.2024583!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31746091b3349be1%3A0xcca54d35bc99d8a4!2zSGnhu4dwIFTDom0gMiwgdHQuIMSQ4buLbmggUXXDoW4sIMSQ4buLbmggUXXDoW4sIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546829162110",             "district_code": "HUYENDINHQUAN",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "Nguyễn THị Loan",             "web_address": "20 Hùng Vương, TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa_Vũng Tàu - SĐT:0797.152.252",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.622393970641!2d107.40103501419112!3d10.530377992488772!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175a2337d4686a5%3A0xff64b987384b3a85!2zSMO5bmcgVsawxqFuZywgUGjGsOG7m2MgQuG7rXUsIFh1ecOqbiBN4buZYywgQsOgIFLhu4thIC0gVsWpbmcgVMOgdSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546830708386",             "district_code": "HUYENXUYENMOC",             "province_code": "BARIAVUNGTAU"         },         {             "name": "TH CHI",             "web_address": "786, QL20, LIÊN NGHĨA, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG",             "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1953.2994811046235!2d108.36498131322124!3d11.722791157791924!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317146c4547428cd%3A0x4ed95cb5b79fff96!2zNzg2IFFMMjAsIExpw6puIE5naMSpYSwgxJDhu6ljIFRy4buNbmcsIEzDom0gxJDhu5NuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573037180102",             "district_code": "ĐUCTRONG",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "Coffee Bờ Hồ",             "web_address": "Ấp 4, Xã Hòa Hợi, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa_Vũng Tàu - SĐT:0896.541.286",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3921.3939653147977!2d107.44565101419207!3d10.626470892423374!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175a51a68440ccd%3A0x757f60a04516f63b!2zQ2FmZSBC4budIEjhu5M!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546831338978",             "district_code": "HUYENXUYENMOC",             "province_code": "BARIAVUNGTAU"         },         {             "name": "Coffee Lá (chị Trâm)",             "web_address": "Ấp 1 (Cổng Chào Suối Nho), X. Suối Nho, H. Định Quán, T. Đồng Nai  - SĐT:0987.165.336",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62651.35893663791!2d107.24007624599972!3d11.060360434990875!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174f7ccdc255d85%3A0x8604bb846a37f0de!2zU3Xhu5FpIE5obywgxJDhu4tuaCBRdcOhbiwgRG9uZyBOYWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1546834092044",             "district_code": "HUYENDINHQUAN",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "TH 3 Thành",             "web_address": "27 Phạm Ngọc Thạch, TT. Tân Phú, H. Tân Phú, T. Đồng Nai  - SĐT:0364181407",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1956.4165608754404!2d107.43956245787864!3d11.273674597996322!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317465d6c0bbe29d%3A0x4c361c73ccd38b5a!2sHospital+Tan+Phu+District!5e0!3m2!1sen!2s!4v1547601369593",             "district_code": "HUYENTANPHU",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "BH Mỹ Hạnh",             "web_address": "21 khu Hòa Bình, TP. Đà Lạt  - SĐT:0633821757",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d975.8617711205809!2d108.43565130634612!3d11.943516921925342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317113292b326241%3A0xef19c4108ff19f3f!2zMjEgS2h1IEhvw6AgQsOsbmgsIFBoxrDhu51uZyAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgxJDDoCBM4bqhdCwgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1548207621271",             "district_code": "THANHPHODALAT",             "province_code": "LAMDONG"         },        {             "name": "TH XUÂN LINH",             "web_address": "THÔN 3, MĂNG TỐ, TÁNH LINH, BÌNH THUẬN - SĐT:0919218191",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31309.526917907355!2d107.67215063749472!3d11.21049268676048!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x436b622c413c375b!2zVUJORCBYw6MgTcSDbmcgVOG7kQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572059312556",             "district_code": "TANHLINH",             "province_code": "BINHTHUAN"         },              {             "name": "TH NGA VŨ",             "web_address": "50 LÊ LỢI, P.LỘC THANH, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG - SĐT:02633756138",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.0208066762466!2d107.84002126429266!3d11.550365047590411!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f79d1caeb0fd%3A0x48236d5c59ec504f!2zVUJORCB4w6MgTOG7mWMgVGhhbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572059959247",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "DỪNG CHÂN 961",             "web_address": "961, XÓM 1, TỔ 14, LÝ THÁI TỔ, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG ",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3907.761359627418!2d107.73984531429323!3d11.640347245836638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f3ca4529026d%3A0xe825af92d10f6c5a!2sTh%C3%A1c%20Damb'ri!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572081978152",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "CÀ PHÊ ĐEN+",             "web_address": "2645, tổ 1, ấp Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3913.0147737866937!2d107.50687652778429!3d11.260323198557773!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa36bc0c34dfdd5ce!2zQ3R5IFRuaGggWMOieSBE4buxbmcgVMOibiBQaMO6!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572322508668",             "district_code": "TÂNPHU",             "province_code": "DONGNAI"         },         {             "name": "TDC FRESH ĐÀ LẠT",             "web_address": "CAM LY, P.5, TP. ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG ",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15613.76969842595!2d108.40161593284193!3d11.943840275944938!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x49128039b69b16a8!2zRnJlc2ggxJDDoCBM4bqhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572082418837",             "district_code": "TP.ĐALAT",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "CHTC TOE MART",             "web_address": "QL55, P.LỘC NAM, BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG - SĐT:0962455296",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62581.12215450309!2d107.83267917022667!3d11.384278473028147!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31744ac2ce5e358b%3A0xd3ee93f320aa4a34!2zUUw1NSwgQuG6o28gTMOibSwgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572060569871",             "district_code": "BẢO LÂM",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "Cà phê LINH NGUYỄN",             "web_address": "35,TRẦN PHÚ, LỘC SƠN, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG - SĐT:0355530827",               "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.306219990487!2d107.8366135415225!3d11.52987719955508!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f7952e7d35cd%3A0xaea107ecaf198a7f!2zQuG6v24gWGUgS2jDoWNoIMSQ4bupYyBMb25nIELhuqNvIEzhu5lj!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572081530863",             "district_code": "TP.BAOLOC",             "province_code": "LAMDONG"         },         {             "name": "CH Tự Chọn Thọ Lâm",             "web_address": "Cây Số 131, Thọ Lâm , H. Tân Phú, T. Đồng Nai - SĐT:0937457297",             "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d978.1904451850232!2d107.47788617227232!3d11.278913885868967!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317465d8aaa9026d%3A0x9b307a6be7f5013b!2zUFQgTWFydCBUaOG7jSBMw6Jt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1548227986678",             "district_code": "HUYENTANPHU",             "province_code": "DONGNAI"         }     ] }